مشخصات قرآن کریم

وبگاه رسمی قرآن تی وی

1 – قرآن کریم در 23 سال نازل شد.

2- قرآن کریم در مکه 13 سال نازل شد.