چرا در آیه3سوره مائده خداوند متعالی بعضی از چیزها را حرام کرده همچون گوشت خوک که مسیحیان در خوردن لذت می برند؟

آیه 3 سوره مائده: