آیا این آیه درباره حضرت علی (عیله السلام) است شماره 3 ؟

بخش سوم

قسمت دوم آیه 3 سوره مائده  دو مطلب است و آن اینکه :

در یک روز معین ، هم کافران از پیروزی بر مسلمانان مأ یوس شدند و هم دین خدا تکمیل گردید . حالا باید ملاحضه کرد آن روز کدام روز است که این دو حادثه در آن به وقوع پیوست ؟ ما آنچه در تعین این روز گفته شده و یا ممکن است به ذهن خطور کند از نظر می گذرانیم: