بسم الله الرحمن الرحیم

این وب سایت تا دو سال دیگر به علت باز گشایی مدارس و داشتن کنکور هیچ بستی نمی گذارد.