مشخصات قرآن کریم

وبگاه رسمی قرآن تی وی

1 – قرآن کریم در 23 سال نازل شد.

2- قرآن کریم در مکه 13 سال نازل شد.

3- و در مدینه قرآن کریم 10 سال نازل شد.

4- تعداد جزء های قرآن کریم 30 جزء می باشد.

5- تعداد حزب های قرآن کریم 60 حزب می باشد.

6- تعداد سوره های قرآن کریم 114 عدد می باشد.

7- تعداد کلمات بکار برده شده در قرآن کریم 77439 عدد می باشد.

8-  تعداد آیات قرآن کریم 6236 عدد می باشد.

9- تعداد حرف بکار برده شده در قرآن کریم 321250حرف می باشد

10- سوره اعظم قرآن کریم سوره  الفاتحه ( حمد ) می باشد.

11- أظم آیه های قرآن آیة الکرسی می باشد.