فضیلت سوره آل عمران

 

سوره آل عمران

در حدیثی از پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله ) می خوانیم که فرمود :

« هر که سوره آل عمران را بخواند به تعداد آیات آن ، امانی بر پل دوزخ به او می دهند .»( مجمع البیان-ج1-ص405)

و در حدیثی از امام صادق ( علیه السلام ) می خوانیم :

«هرکه سوره های بقره و آل عمران را بخواند ، روز قیامت همچون دو ابر بر سرش سایه

می افکند.» نور الثقلین -ج1-ص 309