سوره بقره                                                                      

در فضیلت تلاوت این سوره روایات پر اهمیتی در منابع اسلامی نقل شده است ، از جمله طبرسی در مجمع البیان از پیامبر اکرم ( صل الله علیه و آله ) نقل می کند که از آن حضرت پرسیدند:

« کدام یک از سوره های قرآن برتر است ؟ فرمودند : سوره « بقره » .عرض کردند : کدام آیه از آیات سوره بقره افضل است ؟ فرمودند :« آیة الکرسی ».

برتری این سوره ظاهرا به سبب جامعیت آن و افضل بودن آیة الکرسی به سبب محتوای توحیدی خاص آن است که در ادامه خواهد آمد .

و این منافات  ندارد که برخی سوره های قرآن از جهات دیگری برتری داشته باشد ، زیرا از دیدگاه های مختلف به آنها نظر شده است .

و نیز از امام علی بن الحسین (ع) از پیامبر اکرم (ص) چنین نقل شده است :

«هر که چهار آیه از آغاز سوره بقره و آیة الکرسی و دو آیه بعد از آن و سه آیه از آخر آن را بخواند ، هرگز در جان و مال خود نا خوشایندی نخواهد دید ، شیطان به او نزدیک نمی شود ، و قرآن را فراموش نخواهد کرد».

در اینجا لازم می دانیم این حقیقت مهم را تکرار کنیم که ثواب ها و فضیلت ها و پاداش های مهمی که برای تلاوت قرآن ، یا سوره ها و آیات خاصی نقل شده ، هرگز مفهومش این نیست که انسان ها را به صورت اوراد بخواند و تنها به گردش زبان قناعت کند ، بلکه خواندن قرآن برای فهمیدن و آن برای اندیشیدن و سپس عمل کردن است.

اتفاقا هر فضیلتی درباره سوره یا آیه ای ذکر شده تناسب بسیار زیادی با محتوای آن سوره یا آیه دارد ، مانند روایاتی که در فضیلت سوره نور وارد شده است.

همچنین آیاتی از سوره بقره که در بالا اشاره شد و اتفاقا همه در زمینه توحید ، ایمان به غیب و خداشناسی و پرهیز از وسوسه های شیطانی است . اگر کسی بخواند و محتوای آن را در عمق جانش جای دهد مسلما آن فضایل را خواهد داشت .

درست است که خواندن قرآن به هر حال ثواب دارد ولی ثواب اصلی و اساس سازنده هنگامی خواهد بود که مقدمه ای برای اندیشه باشد