فضیلت سوره فاتحه ( حمد)                                               Virtue verses (Hamad

ویژگی های سوره حمد:

این سوره میان سوره های قرآن درخشش فوق العاده ای دارد که از مزایای زیرسرچشمه میگیرد که به دوعنوان آن اشاره می کنیم :

1 – آهنگ این سوره :

این سوره اساسا با سوره های دیگر قرآن از نظر لحن وآهنگ تفاوت روشنی دارد .زیرا سوره های دیگر همه سخن خداست ، اما این سوره از زبان بندگان است.به تعبیری دیگر ، در این سوره ، خداوند طرز مناجات و سخن گفتن با او را به بندگانش آموخته است .

این سوره با حمد و ستایش پروردگار آغاز می شود و با ابراز ایمان به مبدأ و معاد ( خداشناسی و ایمان به رستاخیز ) ادامه می یابد و با تقاضاها و نیاز های بندگان انجام می گیرد.

انسان آگاه و بیدار دل هنگامی که این سوره را می خواند احساس می کند بربال و پر فرشتگان قرار گرفته ، به آسمان سعود می کند و در عالم روحانیت و معنویت لحظه به لحظه به خدا نزدیک می شود .

این نکته بسیار جالب است که اسلام بر خلاف بسیاری از مذاهب ساختگی یا تحریف شده که میان ( خدا) و (خلق ) واسطه ها قائل می شوند به مردم دستور می دهد بدون هیچ واسطه با خدایشان ارتباط  برقرار کند .

این سوره تبلوری است از همین ارتباط نزدیک و بی واسطه خدا با انسان و مخلوق با خالق ؛ در اینجا تنها او را می بیند ، با او سخن می گوید ، پیام او را با گوش جان می شنود ، حتی هیچ پیامبر مرسل و فرشته مقربی در این میان واسطه نیست و عجب اینکه این پیوند و ارتباط مستقیم خلق با خالق ، آغاز گر قرآن مجید است.

2- سوره حمد افتخار بزرگ پیامبر ( ص)

در آیات قرآن سوره ( حمد ) به عنوان یک موهبت بزرگ به پیامبر معرفی شده و در برابر همه قرآن قرار گرفته است ، آنجا که  در سوره حجر آیه 87 می فرماید :

« ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم»

قرآن با تمام عظمتش در اینجا در برابر سوره ( حمد ) قرارر گرفته ، نزول دوباره آن نیز سبب اهمیت فوق العاده آن است .

همین مضمون در حدیثی از امیر المومنین علی ( علیه السلام ) از پیامبر(صلی الله علیه و آله ) نقل شده است که فرمود :

«خداوند بزرگ با دادن سوره حمد بر من منت نهاد و آن را در برابر قرآن عظیم قرار داد و سوره حمد با ارزش ترین ذخایر گنج ها عرش خداوند است.»